دانلود آهنگ جاستین بیبر به نام بی بی - Justin Bieber baby

جاستین بیبر,دانلود آهنگ جاستین بیبر,دانلود آهنگ جاستین بیبر به نام بی بی,Justin Bieber baby,دانلود آهنگ جاستین بیبر به نام Justin Bieber baby,دانلود آهنگ Justin Bieber baby,آهنگ baby جاستین بیبر با ترجمه,

نام خواننده: جاستین بیبر _ Justin Bieber نام آهنگ: بی بی _ Baby you shout whenever and I’ll be there هروقت که خواستی داد میزنی (صدام میزنی) و من سریع میام اونجا You are my love, you are my heart تو عشق منی،تو قلب منی and we will never ever ever be apart و ما هیچوقت هیچوقت از هم جدا نمیشیم Are we an item? girl quit playing مگه ما تکیم؟فقط دارم باهات بازی میکنم we’re just friends, what are you saying ما فقط در حد دوستیم (دوستای معمولی)،چی میگی (واسه خودت) Said there’s another, look…

فیلتر

جاستین بیبر بی بی

تاریخ اضافه شدن: شنبه 07 فروردين 1400

نام خواننده: جاستین بیبر _ Justin Bieber

نام آهنگ: بی بی _ Baby

you shout whenever and I’ll be there
هروقت که خواستی داد میزنی (صدام میزنی) و من سریع میام اونجا

You are my love, you are my heart
تو عشق منی،تو قلب منی

and we will never ever ever be apart
و ما هیچوقت هیچوقت از هم جدا نمیشیم

Are we an item? girl quit playing
مگه ما تکیم؟فقط دارم باهات بازی میکنم

we’re just friends, what are you saying
ما فقط در حد دوستیم (دوستای معمولی)،چی میگی (واسه خودت)

Said there’s another, look right in my eyes
درست تو چشمام نگاه کرد و گفت که یکی دیگه تو زندگیش هست

my first love broke my heart for the first time
و اولین عشقم برای اولین بار قلبم رو شکوند

And I was like…
و من اینجوری شدم…

Thought you’d always be mine, mine
فکر میکردم که برای همیشه مال من میمونی

Oh, for you I would have done whatever
بخاطر تو حاضر بودم هرکاری انجام بدم

and I just can’t believe we aint together
ولی باورم نمیشه که دیگه با هم نیستیم

and I wanna play it cool the thought of losing you
ولی من میخوام با فکر از دست دادنت کنار بیام

I buy you anything, I buy you any ring
من هرچیزی که بخوای واسه ت میخرم،هر حلقه ای که بخوای واسه ت میخرم

and now please say baby fix me and you shake me til’ you wake me from this bad dream
و خواهش میکنم الان بهم بگو عزیزم و تکونم بده تا از این کابوس بیدار شم

I’m going down down down down
من دارم سقوط میکنم

and I just can’t believe my first love won’t be around
و باورم نمیشه که اولین عشقم دیگه اینجا نیست

And I’m like…
و من اینجوری شدم

Thought you’d always be mine, mine
فکر میکردم که برای همیشه مال من میمونی

Luda, When I was 13 I had my first love
وقتی که 13 سالم بود،برای اولین بار عاشق شدم

there was nobody that compared to my baby
هیچکس دیگه ای قابل مقایسه با عزیز من نبود

and nobody came between us, no-one could ever come above
و هیچکس بینمون نمیومد،هیچکس حاضر نمیشد که بیاد

She had me going crazy, oh I was star-struck
اون منو دیوونه میکرد،اه من شوکه شده بودم

she woke me up daily, don’t need no Starbucks
اون خودش منو هرروز بیدار میکرد و نیازی نبود قهوه بخورم تا خوابم نبره

She made my heart pound, I skip a beat when I see her in the street and
اون باعث میشد که قلبم تند بزنه و وقتی که توی خیابون یا

at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
توی زمین بازی مدرسه میدیدمش قلبم تندتر میزد،ولی واقعا میخوام توی تعطیلات ببینمش

She knows she got me dazing coz she was so amazing
میدونست که منو گیج میکنه ،چون واقعا فوق العاده بود

and now my heart is breaking but I just keep on saying….
و الان قلبم شکسته ولی بازم میگم…

Thought you’d always be mine, mine
فکر میکردم که برای همیشه مال من میمونی

Now I’m gone,
من دیگه رفتم

now I’m all gone.
دیگه من رفتم

one, gone, gone, gone, I’m gone
رفتم

جایگاه
بعد از 5 ثانیه می توانید تبلیغ را ببندید
اضافه کردن سایت جدید